ID.00044. Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София - Клиника за интензивно лечение на нервни болести и Клиника по нервни болести за деца

УИН номер РОП: 00826-2015-0007 15.06.2015 г.

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  2. ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
  3. СТАНОВИЩЕ ОТ АОП ИЗХ.№ E-31-00-032194 / 28.07.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите

Свързани статии: