ID.00046. Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, съгласно утвърдена техническа спецификация, съдържаща 17 обособени позиции

ID номер АОП: 00826-2015-0008 03.07.2015 г.

  1. Документация - титулна страница
  2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
  3. Решение № Д-137 от 03.07.2015 г. за откриване на процедура
  4. Решение Д-138 от 03.07.2015 г. за промяна
  5. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  7. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  8. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  9. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД“, Ви каним да присъствате на отварянето на ценови оферти, което ще се състои на 08.09.2015 г. от 09:30 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

Председател на комисията:
(Първолета Колева)


Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: