ID.00047. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, съгласно утвърдената техническа спецификация.

ID номер АОП: 00826-2015-0009 09.07.2015 г.

 1. Документация - титулна страница
 2. Решение № Д-142 от 09/07/2015 г. за откриване на процедура
 3. Решение Д-148 от 23.07.2015 г. за промяна
 4. Обявление за открита процедура, изх. № Д-1211/09.07.2015 г.
 5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 6. ОБРАЗЦИ от 1 до 13
 7. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 8. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 10. ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЯ

ДО
НОВА МЕДИКЪЛ ООД
ЛИДЕКС 2000 ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, Ви каним да присъствате на провеждане на жребий на 10.09.2015 г. от 09:00 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата за обособена позиция №39.

Председател на комисията:
д-р Филип Алексиев /подпис/


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, Ви каним да присъствате на отварянето на ценови оферти, което ще се състои на 28.08.2015 г. от 10:30 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

Председател на комисията:
д-р Филип Алексиев /подпис/


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол 1 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 07.08.2015 г.
 2. Протокол 2 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 12.08.2015 г.
 3. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка № Д-174/20.08.2015 г.
 4. Протокол 3 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 25.08.2015 г.
 5. Протокол 4 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 31.08.2015 г.
 6. Протокол 5 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 04.09.2015 г.
 7. Протокол 6 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 09.09.2015 г.
 8. Протокол 7 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 10.09.2015 г.
 9. Протокол 8 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 15.09.2015 г.
 10. Протокол 9 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 25.09.2015 г.
 11. Решение № Д-219/02.10.2015 г. на Изпълнителния директор за обявяване на класиране и определяне на изпълнител
 12. Решение № Д-222/06.10.2015 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 13. Решение № Д-242/27.10.2015 г. на Изпълнителния директор за обявяване на изпънител
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
 1. Договор №239 от 05.11.2015 г. с контрахент „МАРВЕНА“ ООД
 2. Договор №240 от 05.11.2015 г. с контрахент „САНИ МЕД“ ЕООД
 3. Договор №241 от 05.11.2015 г. с контрахент „С§Т БЪЛАГРИЯ“ ЕООД
  1. Приложение към Договор №241 от 05.11.2015 г. - Ценово предложение (Образец 12)
 4. Договор №242 от 05.11.2015 г. с контрахент „ПЕРИТУС“ ЕООД
 5. Договор №245 от 10.11.2015 г. с контрахент „ДИАГОНАЛ“ ООД
 6. Договор №246 от 10.11.2015 г. с контрахент „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 7. Договор №247 от 10.11.2015 г. с контрахент „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД
 8. Договор №250 от 11.11.2015 г. с контрахент „ЛИДЕКС-2000“ ООД
 9. Договор №256 от 20.11.2015 г. с контрахент „ЕМИКРОН“ ЕООД
 10. Договор №257 от 24.11.2015 г. с контрахент „АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА“ ЕООД
 11. Договор №258 от 25.11.2015 г. с контрахент „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД
 12. Договор №259 от 25.11.2015 г. с контрахент „БУЛБИО“ ЕООД
 13. Договор №263 от 02.12.2015 г. с контрахент „ХЕЛИКС МЕДИКЪЛ“ ЕООД
 14. Договор №264 от 02.12.2015 г. с контрахент „АДЖАРОВ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД
 15. Договор №269 от 03.12.2015 г. с контрахент „ЕВРОМЕД - 7“ ООД
 16. Договор №281 от 18.12.2015 г. с контрахент „МЕДИМАГ-МС“ ООД
 17. Договор № 10 от 13.01.2016 г. с контрахент „ММ Лимитед“ ЕООД
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: