ID.00050. Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

ID номер на публичната покана в АОП: 9044758 12.08.2015 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ - СЪДЪРЖАНИЕ
  4. РЕШЕНИЕ Д-164 ОТ 11.08.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-1307 от 11.08.2015 г.
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  8. ОБРАЗЦИ
  9. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА
  10. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: