ID.00060. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по осем обособени позиции

Открита процедура за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по осем обособени позиции

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2015-0016 26.11.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
  2. РЕШЕНИЕ № Д-265 / 26.11.2015 г.
  3. ПОКАНА
  4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  5. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: