ID.00063. Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

ID номер на публичната покана в АОП: 9049221 23.12.2015 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ - СЪДЪРЖАНИЕ
  4. РЕШЕНИЕ Д-289/23.12.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-1910/23.12.2015 г.
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ по документацията за участие (Изх. № Д-31 / 07.01.2016 г.)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: