ID.00064. Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стор, Гама Диети, Гама Конт, Гама Калк и др.

ID номер на публичната покана в АОП: 9049594 13.01.2016 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ - СЪДЪРЖАНИЕ
  4. РЕШЕНИЕ Д-14/13.01.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-61/13.01.2016 г.
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  8. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: