ID.00065. Избор на доставчик на течен медицински кислород и безвъзмездно предоставяне за ползване на резервоар за съхранение и изпаряване на извършваните доставки на същия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Избор на доставчик на течен медицински кислород и безвъзмездно предоставяне за ползване на резервоар за съхранение и изпаряване на извършваните доставки на същия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2016-0001 28.01.2016 г.

  1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
  2. РЕШЕНИЕ № Д-20 / 28.01.2016 г.
  3. ОБЯВЛЕНИЕ № Д-242 / 28.01.2016 г.
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ОБРАЗЦИ
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Каним Ви да присъствате на отварянето и обявяването на ценовото предложение на участника „Сол България” ЕАД по обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на течен медицински кислород и безвъзмездно предоставяне за ползване на резервоар за съхранение и изпаряване на извършваните доставки на същия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, което ще се състои на 10.03.2016 г. от 10:30 часа в Учебна зала ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, на ул. „Д-р Любен Русев” № 1.

Председател на комисията: Боряна Колевска (съгласно Заповед № Д-42/26.02.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св.Наум” ЕАД)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания

Свързани статии: