ID.00066. Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД по седем обособени позиции

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична покана, с предмет:

Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД по седем обособени позиции.

ID номер на публичната покана в АОП: 9050857 29.02.2016 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ - СЪДЪРЖАНИЕ
  4. РЕШЕНИЕ Д-47/29.02.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-429/29.02.2016 г.
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. ОБРАЗЦИ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: