ID.00067. Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД, гр. София по седем обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД, гр. София по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ. Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива; V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти, VІІ. Сушени плодове.

ID номер АОП: 00826-2016-0002 09.03.2016 г.

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-52/09.03.2016 г. за откриване на процедура
 3. Обявление за открита процедура
 4. Съдържание на документацията. Указания към участниците. Образци
 5. Техническа спецификация

 6. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


  Каним Ви да присъствате на отварянето и обявяването на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД, гр. София по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ. Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива, V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти, VII. Сушени плодове.”, което ще се състои на 05.05.2016 г., в 14:00 ч. в Учебна зала ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” №1.

  Боряна Колевска
  Председател на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите


  Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания

Свързани статии: