ID.00068. Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична покана, с предмет:

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

ID номер на публичната покана в АОП: 9051668 24.03.2016 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  3. РЕШЕНИЕ Д-71/24.03.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-589/24.03.2016 г.
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: