ID.00069. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 14, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2016-003 05.04.2016 г.

  1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
  2. РЕШЕНИЕ № Д-75 / 05.04.2016 г.
  3. ОБЯВЛЕНИЕ № Д-649 / 05.04.2016 г.
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ОБРАЗЦИ
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Каним Ви да присъствате на отварянето и обявяването на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“ , което ще се състои на 06.06.2016 г., в 10:30 ч. в Учебна зала ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Боряна Колевска
Председател на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: