Пациенти

Неврологични заболявания

Съдържание

 РЕД ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемно-консултативния кабинет по детска неврология

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №7, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист - на регистратурата/информацията.

2. Преглед в приемно-консултативния кабинет по детска неврология:

2.1. За Планов прием се определя дата.

2.2. Прием по спешност.

3. Планов прием в определения ден:

3.1. В деня на плановия прием пациентът се регистрира, след което приемът се извършва в детски приемно-консултативен кабинет по реда на регистрация.

3.2. Пациентът се насочва към Клиника по нервни болести за деца


Приемно-консултативния кабинет по неврология

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №7, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист – на регистратурата/информацията.

2. Преглед в приемно-консултативния кабинет по неврология:

2.1. За Планов прием се определя дата.

2.2. Прием по спешност.

3. Планов прием в определения ден:

3.1. В деня на плановия прием пациентът постъпва в клиниката, за която е планиран (документите за прием се обработват от технически сътрудник на клиниката).


Приемно-консултативен кабинет по психиатрия

За преглед на пациент

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ с лична карта.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №3, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист в приемно-консултативен кабинет по психиатрия.

За хоспитализация на пациент

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ с лична карта.

1.2. Преглед и оформяме на документи (ИЗ) в приемно-консултативен кабинет по психиатрия.

2. За Планов прием се определя дата.

2.1. В деня на плановия прием пациентът се регистрира на РЕГИСТРАТУРАТА/ИНФОРМАЦИЯТА с лична карта, след което приемът се извършва в приемно-консултативен кабинет по психиатрия по реда на регистрация.

2.2. Настаняване в клиника.

Лист за планов прием
на 15.07.2024 г.

Номер в листаДата на записване в листаДата на планиран приемНаименование звено
1115 10.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
1067 3.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания
1085 8.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
1122 11.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
1101 9.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
1055 1.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за двигателни нарушения - I отделение по Паркинсон
1117 10.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система
1065 3.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
1116 10.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
1105 9.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система
1090 8.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - I-во отделение за НДГ заболявания
1118 10.07.2024 г. 15.07.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система

Потребителска такса

Задължително здравноосигурените лица заплащат потребителска такса, съгласно чл.37, ал.1 от Закон за здравното осигуряване за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.

От заплащане на потребителска такса се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

За да бъде хоспитализирано здравноосигуреното лице (ЗОЛ) за лечение по дадена КП, същото следва да бъде с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице индикации за хоспитализация.

В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира, като му се оказва болнична помощ по КП, ако възстанови правата си при условията и по реда на ЗЗО.

Оказването на медицинска помощ по КП на ЗОЛ се извършва на база издадено Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура. Хоспитализацията следва да се осъществи в срок на валидност на направлението, който е до 30 календарни дни от издаването му.

Без потребителска такса

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.1 ОТ ЗЗО

От потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

ПРИЛОЖЕНИЕ №11. Заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

Цени на медицински дейности, за които е сключен договор с НЗОК

Национален рамков договор за медицински дейности 2023-2025 година на MБАЛНП “Св. Наум” с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия

Клинични пътеки
1. За оказване на медицинска помощ по клинични пътеки (КП)
# КП № Наименование на клиничната пътекаЦена (лв.)

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 г.

1 404.00

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза за възраст над 18 г.

3768.84

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 г.

2268.00

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 г.

2268.00

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен–Баре) при лица над 18 г.

8640.00

55.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен–Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 г.

10000.00

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми при лица над 18 г.

864.00

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми при лица под 18 г.

1 080.00

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

3240.00

58.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 г.

1298.00

58.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 г.

1478.57

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) за възраст над 18 г.

1026.00

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

1026.15

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

1100.73

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18г.

860.57

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18г.

976.99

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 г.

1404.00

64.1

Диагностика и лечение на миастениягравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

895.29

64.2

Диагностика и лечение на миастениягравис и миастенни синдроми при лица под 18 години-за възраст над 28-ия ден на раждането

1348.93

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 г.

10476.00

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 г.

10800.00

67

Диагностика и лечение на Паркинсонова болест за възраст над 18 г.

594.00

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой до 48 часа

335.31

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

678.92

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма за възраст над 18 г.

3402.00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

86.40

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

614.79

262

Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система

741.85

263.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

486.37

265.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

486.37

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия слeд проведена амбулаторна процедура

217.81

Комплексно диспансерно наблюдение
2. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение
# НаименованиеЦена (лв.)
1.Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания при лица над 18 години25.00
Амбулаторни процедури
3. Извършване на Амбулаторни процедури
# АПр. № НаименованиеЦена (лв.)
1. №33.1.Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема32.40
2. №35 .Сцинтиграфски изследвания131.76
3. №38.1.Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО54.00

Комисии по НЗОК

Специализираните комисии заседават ежедневно от 12:00 ч. до 14:00 ч. в съответните клиники или специализирани кабинети.

Специализираната комисия издава Решение на основание предоставена от ЗОЛ медицинска документация, съгласно утвърдените изисквания на НЗОК.

Пациенти, потърсили медицински услуги извън изискванията на НЗОК за издаване на експертно становище от специализирана комисия, заплащат по Ценоразписа на болницата

Изготвените документи се подписват задължително от председателите на комисии плюс двама членове. При отсъствие на председателя се допуска подписване само от оторизиран зам. председател.

Копие от заповедта да се връчи на цитираните лица и регистратура за сведение и изпълнение.

Харта за правата на пациента

Харта за правата на пациента в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД

& 1. Тази Харта е основен документ, който урежда отношенията между пациентите, провеждащи изследвания и лечение в Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" и екипите на болницата.

& 2. Тя е неразделна част от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД.