ID.00077. Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства, предназначени за служители на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства, предназначени за служители на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-109 23/01/2017
не да
Обява
9060820

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-22/23.01.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Прогнозна стойност

 9. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: