ID.00095. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64-срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Свети Наум“ до място, посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР); Демонтаж на UPS устройството към стария компютърен томограф в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД; лицензиране от АЯР.


Деловодна информация
00826 -
Д-1797 14/08/2017
да да
14/08/2017
Открита процедура
00826-2017-0008

  1. Решение номер Д-184/14.08.2017 г. за откриване на процедура 14.08.2017 г.
  2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.08.2017 г.
  3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.08.2017 г.
  4. Покана към участниците 16.08.2017 г.
  5. Документация - заглавна страница 16.08.2017 г.
  6. Указания за подготовка на офертата 16.08.2017 г.
  7. Технически изисквания 16.08.2017 г.
  8. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. Приложение №2 16.08.2017 г.
  9. Проект на договор 16.08.2017 г.
  10. Образци на документи 16.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: