ID.00101. Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Основание: чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година, Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции и чл.8, ал.4 от Вътрешните правила за избор на кредитна или финансова институция.

Предмет: Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

 1. ПОКАНА. Изх. №Д-2190/08.11.2017 г.
 2. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ. Образец 1.
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, т.2, и т.7 от ЗОП. Образец 2.
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Образец 3.
 5. ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поканата и за приемане условията на проекта на договор. Образец 4.
 6. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. Образец 5.
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АТМ. Образец 6.
 8. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА. Образец 7.
 9. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Образец 8.
 10. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Образец 9.
 11. ДОГОВОР ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ. Образец 10.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. ПОВТОРНА ПОКАНА. Изх. №Д-2287/24.11.2017 г.
 2. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ. Образец 1.
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства за отстраняване от участие. Образец 2.
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност. Образец 3.
 5. ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поканата и за приемане условията на проекта на договор. Образец 4.
 6. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. Образец 5.
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АТМ. Образец 6.
 8. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА. Образец 7.
 9. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Образец 8.
 10. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Образец 9.
 11. ДОГОВОР ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ. Образец 10.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: