ID.00145. Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Основание: чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година, и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

Предмет: Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. Покана. Изх. №Д-03/02.01.2020 г.
  2. Списък на документите. Приложение 1.
  3. Декларация за запознаване с условията на поканата и за приемане условията на проекта за договора. Приложение 2.
  4. Декларация. Приложение 3.
  5. Административни сведения за участника. Приложение 4.
  6. Техническо предложение. Приложение 5.
  7. Ценова оферта. Приложение 6.
  8. Договор. Приложение 7.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: