ID.00161. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 50,30 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Основание: чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение №1 към чл.29 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „СВ.НАУМ“ ЕАД, обективирано в Протокол №5/04.03.2021 г.

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 50,30 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, заведена в счетоводните регистри на лечебното заведение под инв. №00005.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „СВ.НАУМ“ ЕАД, обективирано в Протокол №5/04.03.2021 г.,

ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 50,30 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, заведена в счетоводните регистри на болницата под инв. №00005.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    04.03.2021 13:30:00
  • Краен срок
    22.03.2021 16:00:00

  1. Заповед №Д-101/24.03.2021 г. на изпълнителния директор на болницата за определяне на изпълнител 24.03.2021 г.

Свързани статии: