ID.00179. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции

Основание: чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 на ППЗПП и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, обективирано в Протоколи №6/11.04.2022 г.

  1. ОБЯВЛЕНИЕ на конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции 13.04.2022 г.
  2. Решение №Д-112/13.04.2022 г. за обявяване на конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции 13.04.2022 г.
  3. Документация за участие в конкурс 13.04.2022 г.
  4. Опис на активите към приложение №1 13.04.2022 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: