ID.00185. Обява за конкурс за възлагане на управлението на Медицински център „Св. Наум“ ЕООД, гр. София

Основание: чл.3 и във връзка с чл.10 от Правила за избор на управител на Медицински център „Св. Наум“ ЕООД, дъщерно дружество на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите, протоколирано в Протокол №20/19.12.23 година, както и чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия.

Предмет: Конкурс за възлагане на управлението на Медицински център „Св. Наум“ ЕООД, гр. София.

  1. Обява за конкурс
  2. Заповед №Д-335/20.12.2023 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
  3. Приложение 1. Декларация
  4. Приложение 2. Методика за оценяване на кандидатите

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: