ID.00187. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 58.67 кв.м, намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, обективирано в Протокол №2/06.02.2024 г.

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 58.67 кв.м, намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, заведена в счетоводните регистри на болницата под инв. №00005.

  1. Пълният текст на обявата вижте в приложения файл 07.02.2024 г.
  2. Протокол от 27.02.2024 г. на комисията в изпълнение на Заповед Д-57/26.02.2024 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД относно класирането на участниците в търга 27.02.2024 г.

Свързани статии: