ID.00072. Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 5 лв., 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 5 лв., 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Предметът на обществената поръчка включва:

 1. услуга отпечатване на ваучери (купони) за храна;
 2. доставка на ваучерите на възложителя;
 3. услуга – осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.

Деловодна информация
00826 -
Д-1217 18/08/2016
не да
9055476

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-157/18.08.2016 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 26.08.2016 г.
 6. Указания към участниците
 7. Техническа спецификация

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: