ID.102/12.04.2018. Договор за мобилна телефонна услуга

Договори, сключени на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП, сключени през 2018 г.

Предмет на договора:

Договор за мобилна телефонна услуга.

  1. ДОГОВОР №91/12.04.2018 г. с контрахент Мобилтел ЕАД

Свързани статии: