Без потребителска такса

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ. 37, АЛ.1 ОТ ЗЗО
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.З НА ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. З на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

I. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
А15.0
А15.2
Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност
Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност
Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично призната инвалидност
А18.0
М49.0*
Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност
А18.0
М01.1*
Туберкулоза на тазо-бедрената става с призната инвалидност
А18.0
М01.1*
Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност
А18.0
М90.0*
Туберколоза на костите и ставите -Туберкулозен остеит с призната инвалидност
II. Вродени аномалии
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Q.03
Вродена хидроцефалия
Q 04.6
Q 04.8
Q 04.5
Q 04.9
Q11.0
Q11.1
Q11.2
Други вродени аномалии на мозъка - вродени мозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена/множествени аномалии на мозъка/
Анофталм / Киста на очната ябълка/ с призната инвалидност
Анофталм /Други форми на анофталм - агенезия/ с призната инвалидност
Микрофталм /криптофталм/ с призната инвалидност
Q12.0
Q12.3
Q12.4
Вродена аномалии на лещата
Вродена катаракта с призната инвалидност
Вродена афакия с призната инвалидност
Сферофакия с призната инвалидност
Q16.5
Q16.4
Q16.3
Q20.0
Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха - с призната инвалидност
Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/ с призната инвалидност
Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/ с призната инвалидност
Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/ с призната инвалидност
Общ артериален трункус
Q20.3
Q20.5
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите
Дискордантно предсърднокамерно свързване
Q21.3 Тетралогия на Fallot
Вродени аномалии на сърдечната преграда
Q21.8
Q21.0
Q21.2
Други вродени аномалии на сърдечната преграда
Междукамерен септален дефект
Предсърднокамерен септален дефект
Q21.1 Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност
Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект с призната инвалидност
Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Q22.0
Q22.2
Q22.1
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа - атрезия, инсуфициенция и стеноза с призната инвалидност
Атрезия на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност
Q22.8
Q22.4
Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа
Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Q22.5 Аномалия на Еbstein с призната инвалидност
Q23.0
Q23.1
Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност
Вродена инсуфициенция на аортната клапа с призната инвалидност
Q23.2 Вродена митрална стеноза с призната инвалидност
Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция с призната инвалидност
Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце
Q24.0
Q24.3
Q24.5
Q24.6
Q24.8
Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност
Dextrocardia с призната инвалидност
Белодробна инфундибуларна стеноза с призната инвалидност Аномалия на коронарните съдове с призната инвалидност
Вроден сърдечен блок с призната инвалидност
Други уточнени вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност
Q25.1
Q25.3
Вродени аномалии на големите артерии
Коарктация на аортата
Стеноза на аортата
Q25.4 Други вродени аномалии на аортата
Q25.0 Отворен ductus arteriosus
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q26
Вродени аномалии на големите артерии с призната инвалидност Атрезия на белодробната артерия с призната инвалидност
Стеноза на белодробната артерия с призната инвалидност
Други вродени аномалии на белодробната артерия с призната инвалидност
Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност
Q27.3
Q27.8
Q27.9
Други вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност
Периферна артериовенозна аномалия с призната инвалидност
Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност
Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с призната инвалидност
Q28.2
Q28.3
Q28.8
Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност
Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с призната инвалидност
Други вродени аномалии на церебрални съдове с призната инвалидност
Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност
Q33.0
Q33.3
Q33.6
Вродена белодробна кистоза с призната инвалидност
Вродени аномалии на белия дроб с призната инвалидност
Агенезия на белия дроб с призната инвалидност
Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с призната инвалидност
Q33.4 Вродена бронхиектазия с призната инвалидност
Q61
N18
Кистозна болест на бъбрека с ХБН
Q78.0 Други остеохондродисплазии
Osteogenesis imperfecta
Q90 Синдром на Down
Q91 Синдром на Edwards и синдром на Рatau
Q93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде
III. Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Е10.2
N08.3*
Е14.2
N08.3*
Захарен диабет с бъбречни усложнения
Е10.4
С63.2*
Е14.4
G63.2*
Захарен диабет с неврологични усложнения
Е10.5
E14.5
Захарен диабет с периферни съдови усложнения
Е20 Хипопаратиреоидизъм
Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде
Е23.2 Безвкусен диабет
Е72.0 Разстройства на транспортирането на аминокиселини - болест на Нartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi
Е70.0
Е70.1
Е84
Класическа фенилкетонурия
Други видове хиперфенилаланинемии
Кистозна фиброза
Е80.0
Е80.1
Е80.2
Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина
Наследствена еритропоетична порфирия
Порфирия кутанеа тарда
Други порфирии
Е85 Амилоидоза
IV. Заболявания на сърдечно-съдовата система
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
I05
I05.0
I05.1
I05.2
I05.8
I05.9
Ревматични болести на митралната клапа
Митрална стеноза
Ревматична митрална инсуфициенция
Митрална стеноза и инсуфициенция
Други болести на митралната клапа
Болест на митралната клапа, неуточнена
I06
I06.0
I06.1
I06.2
I06.8
I06.9
Ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност
Ревматична аортна стеноза с призната инвалидност
Ревматична аортна инсуфициенция с призната инвалидност
Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с призната инвалидност
Други ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност
Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с призната инвалидност
I08.0 Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с призната инвалидност
I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа с призната инвалидност
I11
I12
I13
I15
Хипертонична болест на сърцето с призната инвалидност Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с призната инвалидност
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с призната инвалидност
Вторична хипертония с призната инвалидност
I21 Остър инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I25.2 Стар инфаркт на миокарда с призната инвалидност
I25.3
I28.9
Сърдечна аневризма с призната инвалидност
Белодробно-съдова болест, неуточнена с призната инвалидност
I27.0 Първична белодробна хипертония с призната инвалидност
I42
I50.0
Кардиомиопатия с призната инвалидност
Застойна сърдечна недостатъчност с призната инвалидност
I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив с призната инвалидност
I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив с призната инвалидност
I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
I69.2
I69.3
I69.4
Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с призната инвалидност
Последици от мозъчен инфаркт с призната инвалидност
Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с призната инвалидност
I67 Други мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
V. Заболявания на дихателната система
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
J45 Астма с призната инвалидност
J47 Бронхиектатична болест с призната инвалидност
J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест с призната инвалидност
J60 Пневмокониоза на въглекопачите с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J6З
J69.4
Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J69.1 Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност
VI. Заболявания на храносмилателната система
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
К50 Болест на Сгоhn [регионарен ентерит] с призната инвалидност
К51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит с призната инвалидност
К71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с призната инвалидност
VII. Бъбречни заболявания
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
N18 Хронична бъбречна недостатъчност с призната инвалидност
VIII. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение /до 45 дни след раждането/
Z33
Z35
Състояние на бременност
Наблюдение върху протичането на бременността при жена, подложена висок на риск
О80-084 Родоразрешаване
IX.Заболявания на кръвта и кръвотворните органи
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
D61.0 Конституционална апластична анемия
D66
D67
D68
Вроден дефицит на фактор VIII
Вроден дефицит на фактор IX
Други нарушения на кръвосъсирването
О80-084 Родоразрешаване
Х. Психични заболявания
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
F25 Шизоафективни разстройства
FЗО-F39
F22.0
Разстройства на настроението [афективни разстройства]
Налудно разстройство
F71 Умерена умствена изостаналост
F72 Тежка умствена изостаналост
F73 Дълбока умствена изостаналост
XI. Болести на нервната система
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
G30 Болест на Аlzheimer
G20 Болест на Раrkinson
G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения
G11 Наследствена атаксия
G12
G95.0
Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми
Сирингомиелия и сирингобулбия
С35 Множествена склероза
G81
G80
Хемиплегия
Детска церебрална парализа
С83 Други паралитични синдроми
G40 Епилепсия
G70.0 Myathenia gravis
XII. Болести на сетивните органи
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Н54.0 Слепота на двете очи
Н54.1
Н90
Слепота на едното око,намалено зрение на другото
Глухота
XIII. Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
М32 Дисеминиран lupus erythematodes
М34
М05.3
I52.8*
М05.3
I39.-*
М05.3
I41.8*
М05.3
G73.7*
М05.3
I32.8*
М05.3
G63.6*
Системна склероза
Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с призната инвалидност
Ревматоиден(-на):
Кардит с призната инвалидност
Ендокардит с призната инвалидност
Миокардит с призната инвалидност
Миопатия с призната инвалидност
Перикардит с призната инвалидност
Полиневропатия с призната инвалидност
М45 Анкилозиращ спондилит
М46.2 /0-9/
М86.3
М86.4
М05.3
М86.5
М86.6
Остеомиелит на гръбначния стълб с призната инвалидност
Мултиплен хроничен остеомиелит с призната инвалидност
Хроничен остеомиелит с фистула с призната инвалидност
Други хронични хематогенни остеомиелити с призната инвалидност
Други хронични остеомиелити с призната инвалидност
XIV. Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори
Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Z94 Наличие на трансплантирани органи или тъкани
Z43 Грижа за изкуствени отвори
XV. Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО - С97
XVI. ЗЗОЛ, страдащи от заболявания със тежка степен на намалена работоспособност, съгласно „Наредба за медицинска експертиза на работоспособността“ /обн. ДВ, бр. 47 от 7.06.05/

Свързани статии: