Харта за правата на пациента

Харта за правата на пациента в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД

& 1. Тази Харта е основен документ, който урежда отношенията между пациентите, провеждащи изследвания и лечение в Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" и екипите на болницата.

& 2. Тя е неразделна част от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД.

Чл. 11. (1) В МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД базисно изискване е гарантирането и опазването на правата на пациентите.

(2) Пациентите, лекуващи се в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД имат право:

1. Да получат навременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения, културно равнище и имуществено състояние.

2. Да бъдат запознат с Правилника на болничното заведение и с правата и задълженията си като пациенти.

3. Да бъдат информирани за характера на заболяването си, за смисъла и необходимостта от изследване и лечение, за обичайните и алтернативни видове и методи на изследване и лечение, както и за мерките за предпазване от рецидив и усложнения.

4. Да приемат или отхвърлят предложените им изследвания и лечение; да упражнят правото си на съгласие или отказ, след като бъдат информирани за отрицателните медицински последици от такъв отказ и за снемането на отговорността от лекаря при отказ; съгласие за лечение не се изисква само от пациенти, настанени с решение на съда на задължително лечение.

5. Да бъдат уважени и зачетени техните убеждения и духовни ценности.

6. Да бъдат защитени от физическо насилие или принуда.

7. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез утвърдените в медицинската наука методи и средства, при използване на технически изправна апаратура и при грижи, прилагани с вещина, внимание и уважение.

8. Да бъде гарантирана тайната относно здравословното им състояние и при всяко огласяване на такива данни да бъде взето предварително съгласието им за това (това право се неглижира само от съдебно разпореждане).

9. Да получат пълна информация, когато трябва да бъдат преместени в друго здравно заведение.

10. Да откажат да участват в клинично изпитване на нови диагностични или лечебни методи и средства, ако бъде предложено такова участие, или да се съветват с близките си или с други лица.

11. Да се възползват от подкрепата на семейството си и близките си по време на болничното лечение; да получат религиозна подкрепа по време на болничното лечение, ако пожелаят.

12. Да знаят името на лекаря, който ги лекува и името на медицинската сестра, която се грижи и координира изследванията и лечението.

13. Да поискат второ мнение от специалист от болницата относно здравословното си състояние.

14. Да бъдат посещавани в болницата от личния си лекар.

15. Да правят оплаквания пред болничната администрация, ако преценят, че правата им са накърнени.

16. Да откажат посещение от лица, които не са от екипите на болницата.

17. Да получат добро болнично обслужване при терминално състояние и да им бъдат осигурени условия за достоен край, вкл. и чрез адекватно обезболяващо лечение.

18. Да бъдат запознати с условията и реда за даряване на органи, ако пожелаят да станат донори.

19. Да бъде запознати с разходите по изследванията и лечението си, независимо от какъв източник са.

20. Да поддържат връзка с живота извън болницата, чрез предоставяне на възможност за телефонна връзка, закупуване на вестници и списания, ползване на радио, телевизия и други средства за информация.

(3) За лица, които не са навършили 18 годишна възраст, или са под попечителство, правата по ал. 2 на този член се предоставят на техните законни представители.

Чл. 20. (1) Пациентите, лекуващи се в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД са длъжни:

1. Да съдействат на лекуващите ги лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.

2. Да се отнасят с необходимото уважение и внимание към персонала на болницата.

3. Да спазват правилника за вътрешния ред.

4. Да съблюдават правата на другите пациенти.

(2) Задълженията по ал. 1 на този член на ненавършилите 18 годишна възраст и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките си и могат да ги контролират.

Свързани статии: